17 thg 9, 2017

Twenty-fifth Sunday in Ordinary Time A (Sep 24, 2017)  • First Reading (Is 55:6-9)
A readings from the Book of the Prophet Isaiah
Seek the LORD while he may be found,
call him while he is near.
Let the scoundrel forsake his way,
and the wicked his thoughts;
let him turn to the LORD for mercy;
to our God, who is generous in forgiving.
For my thoughts are not your thoughts,
nor are your ways my ways, says the LORD.
As high as the heavens are above the earth,
so high are my ways above your ways
and my thoughts above your thoughts.

  • Bài đọc I (Is 55:6-9)
Hãy tìm ĐỨC CHÚA khi Người còn cho gặp, kêu cầu Người lúc Người ở kề bên. Kẻ gian ác, hãy bỏ đường lối mình đang theo, người bất lương, hãy bỏ tư tưởng mình đang có mà trở về với ĐỨC CHÚA - và Người sẽ xót thương, về với Thiên Chúa chúng ta, vì Người sẽ rộng lòng tha thứ. Thật vậy, tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng của các ngươi, và đường lối các ngươi không phải là đường lối của Ta - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA. Trời cao hơn đất chừng nào thì đường lối của Ta cũng cao hơn đường lối các ngươi, và tư tưởng của Ta cũng cao hơn tư tưởng các ngươi chừng ấy.

  • Responsorial Psalm (Ps 145:2-3, 8-9, 17-18)
R/ The Lord is near to all who call upon him.
R/ Chúa ở gần những ai cầu khẩn Chúa.

Every day will I bless you, and I will praise your name forever and ever. Great is the LORD and highly to be praised; his greatness is unsearchable. R/
Ngày lại ngày, con xin chúc tụng Chúa và ca ngợi Thánh Danh muôn thuở muôn đời. Chúa thật cao cả, xứng muôn lời ca tụng. Người cao cả khôn dò khôn thấu. R/

The LORD is gracious and merciful, slow to anger and of great kindness. The LORD is good to all and compassionate toward all his works. R/
Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình thương. Chúa nhân ái đối với mọi người, tỏ lòng nhân hậu với muôn loài Chúa đã dựng nên. R/

The LORD is just in all his ways and holy in all his works. The LORD is near to all who call upon him, to all who call upon him in truth. R/
Chúa công minh trong mọi đường lối Chúa, đầy yêu thương trong mọi việc Người làm. Chúa gần gũi tất cả những ai cầu khẩn Chúa, mọi kẻ thành tâm cầu khẩn Người. R/

Daily Readings – Audio (September 18-24, 2017)


http://www.usccb.org/bible/readings-audio.cfm

Happy Birthday to Lamberth !!!The Holy Spirit Choir

Homily for XXIV Sunday in Ordinary Time-Year A (Sep 17, 2017)


Fr. Francis Nguyen Van Nhut, O.P.

16 thg 9, 2017

Twenty-fourth Sunday in Ordinary Time - Year A (September 17, 2017)


A.  Introduction

a)    To the Holy Mass

Dear Sisters and Brothers in Christ,

Welcome to Saint Dominic’s Church for the celebration of the XXIV Sunday Holy Mass.

The topic from the Readings of this Sunday is that we Christians should become witnesses to God’s merciful love in our relationships.  Only by forgiving one other’s wrongdoings without condition and without limit can we deserve God’s forgiveness.

Let us pray hard in this Holy Mass for the blessing of being willing to forgive those who hurt us.

Please all stand for the entrance hymn.

b)   To the Readings

-   First Reading: Sir 27:30-28:7

The Book of Sirach teaches us to be merciful and forgiving in order to deserve God’s mercy and forgiveness.

-   Second Reading: Rom 14:7-9

Saint Paul in his Letter to the Romans admonishes Christians to consider as the reason for their existence on earth to live and die for Jesus Christ the Lord and Savior alone.

B. Hymns for Holy Mass

a)    ES #138
b)   EM page 194
c)    ES #219
d)   ES #160
e)    ES #284 

15 thg 9, 2017

Hymns for XXIV Sunday in Ordinary Time – Year A (September 17, 2017)


a) Entrance: Now As We Gather (ES #138)b) Responsorial Psalm: EM Page 194


  • Responsorial Psalm (PS 103:1-2, 3-4, 9-10, 11-12)
R. (8) The Lord is kind and merciful, slow to anger, and rich in compassion.
R. Chúa là Ðấng từ bi và hay thương xót, chậm bất bình và hết sức khoan nhân

Bless the LORD, O my soul;
and all my being, bless his holy name.
Bless the LORD, O my soul,
and forget not all - his -  be - nefits. R.
Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, toàn thể con người tôi, hãy chúc tụng thánh danh Người. Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, và chớ khá quên mọi ân huệ của Người. R

He pardons all your iniquities,
heals all your ills.
He redeems your life from destruction,
crowns you with kindness and - com - pas - sion. R.
Người đã thứ tha cho mọi điều sai lỗi, và chữa ngươi khỏi mọi tật nguyền. Người chuộc mạng ngươi khỏi chỗ vong thân; Người đội đầu ngươi bằng mão từ bi, ân sủng. R

He will not always chide,
nor does he keep his wrath forever.
Not according to our sins does he deal with us,
nor does he requite us according - to - our - crimes. R.
Người không chấp tranh triệt để, cũng không đời đời giữ thế căm hờn. Người không xử với chúng tôi như chúng tôi đắc tội, và không trả đũa theo điều oan trái chúng tôi.R.

For as the heavens are high above the earth,
so surpassing is his kindness toward those who fear him.
As far as the east is from the west,
so far has he put our trans - gres - sions - from us. R
Nhưng cũng như trời xanh cao vượt trên trái đất, lòng nhân hậu Người còn siêu việt hơn thế trên kẻ kính sợ Người. Cũng như từ đông sang tây xa vời vợi, Người đã ném tội lỗi xa khỏi chúng tôi. R.


c) Offertory: Christify (ES#219)d) Communion: Ang Katawan Ni Kristo (ES #160)e)  Recessional: Prayer of St. Francis (ES #284)


11 thg 9, 2017

Twenty-fourth Sunday in Ordinary Time - Year A (September 17, 2017)


  • First Reading (Sir 27:30—28:7)


A reading from the Book of Sirach

Wrath and anger are hateful things,
yet the sinner hugs them tight.
The vengeful will suffer the LORD's vengeance,
for he remembers their sins in detail.
Forgive your neighbor's injustice;
then when you pray, your own sins will be forgiven.
Could anyone nourish anger against another
and expect healing from the LORD?
Could anyone refuse mercy to another like himself,
can he seek pardon for his own sins?
If one who is but flesh cherishes wrath,
who will forgive his sins?
Remember your last days, set enmity aside;
remember death and decay, and cease from sin!
Think of the commandments, hate not your neighbor;
remember the Most High's covenant, and overlook faults.

  • Bài đọc I: (Sir 27:30-28:7)


30 Oán hờn và giận dữ là những điều ghê tởm, về chuyện đó kẻ tội lỗi có biệt tài.
1 Kẻ báo thù sẽ chuốc lấy báo thù của Đức Chúa, tội lỗi nó, Người xem xét từng ly.
2 Hãy bỏ qua điều sai trái cho kẻ khác, thì khi bạn cầu khẩn, tội lỗi bạn sẽ được tha.
3 Người với người cứ nuôi lòng hờn giận, thế mà lại xin Đức Chúa chữa lành!
4 Nó chẳng biết thương người đồng loại, mà lại dám xin tha tội cho mình!
5 Nó chỉ là người phàm mà để tâm thù hận, thì ai sẽ xin tha tội cho nó?
6 Hãy nhớ đến ngày tận số mà chấm dứt hận thù, nhớ mình sẽ phải hao mòn và phải chết
mà trung thành giữ các điều răn. 7 Hãy nhớ đến các điều răn mà đừng oán hờn kẻ khác,
nhớ đến giao ước của Đấng Tối Cao mà không chấp nhất điều lầm lỗi.

  • Responsorial Psalm (PS 103:1-2, 3-4, 9-10, 11-12)

R. (8) The Lord is kind and merciful, slow to anger, and rich in compassion.
R. Chúa là Ðấng từ bi và hay thương xót, chậm bất bình và hết sức khoan nhân

Bless the LORD, O my soul;
and all my being, bless his holy name.
Bless the LORD, O my soul,
and forget not all his benefits. R.
Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, toàn thể con người tôi, hãy chúc tụng thánh danh Người. Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, và chớ khá quên mọi ân huệ của Người. R

He pardons all your iniquities,
heals all your ills.
He redeems your life from destruction,
crowns you with kindness and compassion. R.
Người đã thứ tha cho mọi điều sai lỗi, và chữa ngươi khỏi mọi tật nguyền. Người chuộc mạng ngươi khỏi chỗ vong thân; Người đội đầu ngươi bằng mão từ bi, ân sủng. R

He will not always chide,
nor does he keep his wrath forever.
Not according to our sins does he deal with us,
nor does he requite us according to our crimes. R.
Người không chấp tranh triệt để, cũng không đời đời giữ thế căm hờn. Người không xử với chúng tôi như chúng tôi đắc tội, và không trả đũa theo điều oan trái chúng tôi.R.

For as the heavens are high above the earth,
so surpassing is his kindness toward those who fear him.
As far as the east is from the west,
so far has he put our transgressions from us. R
Nhưng cũng như trời xanh cao vượt trên trái đất, lòng nhân hậu Người còn siêu việt hơn thế trên kẻ kính sợ Người. Cũng như từ đông sang tây xa vời vợi, Người đã ném tội lỗi xa khỏi chúng tôi. R.

Daily Readings – Audio (September 11-17, 2017)


http://www.usccb.org/bible/readings-audio.cfm

Homily for XXIII Sunday in Ordinary Time - Year A (September 10, 2017)


Fr. Francis Nguyen Van Nhut, O.P.